تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
تجدید آگهی 98/82 - بهره برداری، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب، چاه های سربالش و سایر تاسیسات بوشیگان و نگهداری فضای سبز آن

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد بهره برداری ، سرویس و نگهداری  تصفیه خانه آب،چاههای سربالش و سایر تاسیسات بوشیگان و نگهداری فضای سبز آن را که بر اساس فهرست خاص به مبلغ تقریبی 58,808,160,000 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب در رسته «چاههای آب شرب »  و «تصفیه خانه آب»و حداقل پایه 6 از معاونت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 صبح روز یکشنبه مورخ 13/11/98 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 17/11/98 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-   شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000144

2-   مدت اجرا : 36 ماه شمسی

3-   مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1,962,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

4-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی شرکت

5- قیمت خرید اسناد 500,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 ) واریز و گردد .

6-  هزینه درج آگهی و تجدید آگهی در روزنامه در چهار نوبت طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

7- رعایت بارگذاری ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، تایید صلاحیت معتبر ، گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، گواهی ارزش افزوده ( در صورت شمول ) و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت « ج » الزامی است .

8- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 29/11/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 29/11/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

9- پاکتهای مناقصه در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 30/11/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

10-  پیمانکار می بایست نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

11-  محل تحویل پاکت الف : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

12-   مدت اعتبار پیشنهاد : 3 ماه

13-   به پیشنهادهای مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

14-  سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

دفتر قراردادها

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

رشته مورد نیاز :
چاه های آب شرب و تصفیه خانه آب
مبلغ برآورد :
58808160000
محل تامین اعتبار :
منابع داخلي
مهلت خرید اسناد :
1398/11/17
تاریخ آگهی :
1398/11/13
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal