تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
آگهی 98/90 - بهره برداری از تاسیسات آبرسانی و شبکه توزیع آب منطقه 4 استان - کنگان (کنگان، سیراف و بنک)، دیر (دیر، بردخون و آبدان) و جم (جم، ریز و انارستان)

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد بهره برداری از تاسیسات آبرسانی و شبکه توزیع آب منطقه 4 استان شامل امور آب و فاضلاب شهرستان های کنگان(شهرهای کنگان، سیراف و بنک) ، دیر (شهرهای دیر، بردخون و آبدان) و جم (شهرهای جم، ریز و انارستان) را که بر اساس فهرست خاص به مبلغ تقریبی 37,780,890,159 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب در رسته های « ایستگاه پمپاژ » و « شبکه ، انشعابات و مخازن » و «خط انتقال » و«چاههای آب شرب »  حداقل پایه 5 از معاونت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 16/11/98 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 21/11/98 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-  شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000147

2-  مدت اجرا : 36 ماه شمسی

3-  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1,331,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

4- قیمت خرید اسناد 500,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 ) واریز و گردد .

5- هزینه درج آگهی در روزنامه در دو نوبت طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

6-  رعایت بارگذاری ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، تایید صلاحیت معتبر ، گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، گواهی ارزش افزوده ( در صورت شمول ) ، گزارش حسابرس رسمی برای آخرین سال مالی ، گواهی مودیان مالیاتی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت « ج » الزامی است .

7- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 03/12/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 03/12/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

8- پاکتهای مناقصه در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 04/12/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

9- پیمانکار می بایست نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

10-           محل تحویل پاکت الف : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

11-            مدت اعتبار پیشنهاد : 3 ماه

12-            به پیشنهادهای مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

13-           سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

 

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
ایستگاه پمپاژ و شبکه، انشعابات و مخازن و خط انتقال و چاه های آب شرب
مبلغ برآورد :
37780890159
محل تامین اعتبار :
منابع داخلي
مهلت خرید اسناد :
1398/11/21
تاریخ آگهی :
1398/11/16
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal