تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
تجدید آگهی 98/85 - خرید 4000 دستگاه کنتور آب خانگی نیم اینچ مولتی جت خشک

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید 4000  دستگاه کنتور آب خانگی نیم اینچ مولتی جت خشک مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از کلیه تولیدکنندگان دعوت می شود که از ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 21/11/98 لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 27/11/98 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-     شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000148

2-     محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسلامی به شماره اخزا 816 و سررسید 3/5/1401

3-     مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 970,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

4-     محل تحویل کالا : انبار امور آبفا بوشهر

5-     مدت قرارداد 4 ماه می باشد و ارسال کالا بایستی بر اساس برنامه زمانبندی که از طرف کارفرما ابلاغ می گردد صورت گیرد .

6-   قیمت خرید اسناد مناقصه 500,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 ) واریز گردد .

7-   آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 12/12/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 12/12/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

8-   پاکتها در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 13/12/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.

9-   هزینه درج آگهی و تجدید آگهی در چهار نوبت در روزنامه طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد، بارگیری، حمل، تخلیه، کنترل و بازرسی کالا به عهده برنده مناقصه می باشد.

10-  پیشنهاد دهنده می بایست مالیات و عوارض را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد.

11-  به پیشنهادهای مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- رعایت قرار دادن اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه در پاکت « ارزیابی کیفی » و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات مربوطه به ارزیابی فنی ، پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ( در صورت شمول ) ، پروانه بهره برداری صنعتی ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ( مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، گواهی ارزش افزوده ( در صورت شمول ) و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت « ج » الزامی می باشد .

13-  مناقصه گر می بایست نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

14-  مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بایستی برای 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

15-  سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
ندارد
مبلغ برآورد :
19400000000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1398/11/27
تاریخ آگهی :
1398/11/21
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal