شرکت آب و فاضلاب بوشهر
۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
1394/05/11 ظرفيت قراردادي چيست ؟
ظرفيت قراردادي چيست ؟
ظرفيت قراردادي تنها درخصوص انشعاب هاي غيرخانگي منظور مي گردد و طبق تعريف مندرج در بند 1-19-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو، عبارت است از حجم آبي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا اين حد برحسب مترمكعب در ماه مي باشد كه براساس درخواست متقاضي يا مشترك و درصورت وجود امكانات فني براي شركت در چارچوب ضوابط تعيين مي گردد.
Powered by DorsaPortal