تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
لیست مناقصات و مزایدات سال 1400

شماره آگهی

موضوع مناقصه

محل اجرا

مبلغ برآورد

کد سامانه

کد پایگاه

99/46 تجدید

طراحی، مشاوره، خرید تجهیزات،نصب و راه اندازی اتاق سرور شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

بوشهر

7,415,400,000

2000001344000004

53,063,595

99/47 تجدید

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی، نگهداری وتعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان های گناوه و دیلم

 

52,358,829,282

2000001344000003

51,197,805

1400/1001

عملیات مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساخت و نصب سامانه نمک‌زدایی تنگستان و راه اندازی و بهره‌برداری

خرید

750,000,000,000

2000001344000001

46,171,673

1400/1002

عملیات اجرایی حفاری، کف شکنی،احیا و مانده یابی و آزمایش پمپاژ چاههای شرب شهرستان جم

جم

26,628,179,239

2000001344000002

50,468,530

1400/1003

عملیات اجرایی توسعه و نوسازی شبکه توزیع آب نقاط پراکنده شهر بوشهر

بوشهر

49,904,523,931

2000001344000005

53,090,174

1400/1004

عملیات تکمیلی خطوط انتقال بین مخازن و پهنه بندی شبکه آب شهر کنگان

کنگان

37,826,500,614

2000001344000006

53,090,651

1400/1005

بهره برداری،ساماندهی،پایش و خدمات امور مشترکین منطقه 1 شهرستانهای بوشهر،کنگان،دیر،عسلویه و جم

استان

211,796,746,316

2000001344000007

53,091,753

1400/1005

بهره برداری،ساماندهی،پایش و خدمات امور مشترکین منطقه 2 شهرستانهای دشتستان،تنگستان،دشتی،گناوه و دیلم

استان

191,062,728,447

2000001344000008

53,091,758

تجدید 1400/1005

بهره برداری،ساماندهی،پایش و خدمات امور مشترکین منطقه 1 شهرستانهای بوشهر،کنگان،دیر،عسلویه و جم

استان

211,796,746,316

2000001344000011

53,091,753

تجدید 1400/1005

بهره برداری،ساماندهی،پایش و خدمات امور مشترکین منطقه 2 شهرستانهای دشتستان،تنگستان،دشتی،گناوه و دیلم

استان

191,062,728,447

2000001344000012

53,091,758

تجدید 2 1400/1005

بهره برداری،ساماندهی،پایش و خدمات امور مشترکین منطقه 1 شهرستانهای بوشهر،کنگان،دیر،عسلویه و جم

استان

211,796,746,316

2000001344000014

53,094,840

تجدید 2 1400/1005

بهره برداری،ساماندهی،پایش و خدمات امور مشترکین منطقه 2 شهرستانهای دشتستان،تنگستان،دشتی،گناوه و دیلم

استان

191,062,728,447

2000001344000015

53,094,843

1400/1006

انجام برخی از فعالیت های امور خدمات اداری شرکت (در قالب تآمین نیروی انسانی شرکت)

استان

66,585,897,504

2000001344000009

53,092,526

1400/1007

انجام فعالیت های تنظیف ، ابدارخانه و دفتری

استان

54,589,557,744

2000001344000010

53,092,527

1400/1008

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن دیر

دیر

850,000,000,000

2000001344000013

 

1400/1008

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن دیر

دیر

850,000,000,000

2000001344000099

 

1400/1009

عملیات اجرایی کف شکنی وآزمایش پمپاژ چاههای دستی و عمیق آب شرب در شهرستانهای دشتستان و دشتی

دشتی و دشتستان

16,314,591,248

2000001344000016

53,095,013

تجدید 1400/1009

عملیات اجرایی کف شکنی وآزمایش پمپاژ چاههای دستی و عمیق آب شرب در شهرستانهای دشتستان و دشتی

دشتی و دشتستان

16,314,591,248

2000001344000028

53,098,344

تجدید 2 1400/1009

عملیات اجرایی کف شکنی وآزمایش پمپاژ چاههای دستی و عمیق آب شرب در شهرستانهای دشتستان و دشتی

دشتی و دشتستان

16,314,591,248

2000001344000040

53,103,657

1400/1010

عملیات تهیه و اجرای خطوط انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر

بوشهر

143,011,780,912

2000001344000017

53,095,627

1400/1011

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان جم

جم

46,539,150,416

2000001344000018

53,095,821

1400/1011

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان عسلویه

عسلویه

33,934,068,503

2000001344000019

53,095,824

1400/1011

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان های کنگان و دیر

کنگان و دیر

73,625,628,047

2000001344000020

53,095,825

تجدید 1400/1011

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان عسلویه

عسلویه

33,934,068,503

2000001344000024

53,097,287

تجدید 1400/1011

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان های کنگان و دیر

کنگان و دیر

73,625,628,047

2000001344000025

53,097,288

1400/1012

انجام خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات تکمیلی خطوط انتقال بین مخازن و پهنه بندی شبکه آب شهر کنگان

کنگان و دیر

5,748,974,962

2000001344000021

 

1400/1013

مطالعات توسعه­ای شبکه توزیع آب و تاسیسات آبرسانی شهر بوشهر در راستای حذف یا کاهش جیره­بندی

بوشهر

2,935,504,000

2000001344000022

 

1400/1014

عملیات اجرایی خط لوله انتقال آب از مخزن کنگان به مخزن و شبکه آب بنک

کنگان

149,568,460,826

2000001344000023

53,097,148

1400/1014 تجدید

عملیات اجرایی خط لوله انتقال آب از مخزن کنگان به مخزن و شبکه آب بنک

کنگان

149,568,460,826

2000001344000039

53,102,745

1400/1015

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان دشتستان

دشتستان

100,632,033,011

2000001344000026

53,097,671

1400/1015 تجدید

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان دشتستان

دشتستان

100,632,033,011

2000001344000031

53,100,591

1400/1015 تجدید دوم

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان دشتستان

دشتستان

100,632,033,011

2000001344000045

53,103,401

1400/1016

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان های دشتی و تنگستان

دشتی و تنگستان

108,486,528,207

2000001344000027

53,097,672

1400/1016 تجدید

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان های دشتی و تنگستان

دشتی و تنگستان

108,486,528,207

2000001344000032

53,100,592

1400/1017

انجام برخی از فعالیتهای امور خدماتی و اداری شرکت (در قالب خدمات و تنظیفات)

استان

42,638,209,475

2000001344000029

53,100,348

1400/1018

انجام برخی از فعالیتهای امور خدماتی و اداری شرکت (تأمین نیروی انسانی)

استان

89,039,229,183

2000001344000030

53,100,506

1400/1019

عملیات حفاری چاههای آب شرب در سطح شهرستانهای استان بوشهر

استان

38,455,516,295

2000001344000033

53,100,772

1400/1019 تجدید

عملیات حفاری چاههای آب شرب در سطح شهرستانهای استان بوشهر

استان

38,455,516,295

2000001344000047

53,103,821

1400/1019 2تجدید

عملیات حفاری چاههای آب شرب در سطح شهرستانهای استان بوشهر

استان

38,455,516,295

2000001344000083

53,110,056

1400/1020

عملیات اجرایی مخزن 500 متر مکعبی و خطوط لوله رفت و برگشت باغ شیخ سیراف

سیراف

50,785,381,266

2000001344000034

53,101,136

1400/1020 تجدید

عملیات اجرایی مخزن 500 متر مکعبی و خطوط لوله رفت و برگشت باغ شیخ سیراف

سیراف

50,785,381,266

2000001344000048

53,103,916

1400/1021

عملیات اجرایی مدیریت فشار و نوسازی شبکه توزیع سامانه آبرسانی دالکی

دالکی

84,595,000,000

2000001344000035

53,101,140

1400/1022

عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 متر مکعبی، ساختمان نگهبانی و سایت و محوطه سازی شهر برازجان

برازجان

115,059,123,297

2000001344000036

53,102,457

1400/1022 تجدید

عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 متر مکعبی، ساختمان نگهبانی و سایت و محوطه سازی شهر برازجان

برازجان

115,059,123,297

2000001344000065

53,106,539

1400/1023

انجام خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی خط لوله انتقال آب از مخزن کنگان به مخزن و شبکه آب بنک

کنگان

10,324,142,336

2000001344000037

 

تجدید 1400/1023

انجام خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی خط لوله انتقال آب از مخزن کنگان به مخزن و شبکه آب بنک

کنگان

10,146,326,336

2000001344000085

 

1400/1024

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن عسلویه به روش B.O.O و در قالب خرید تضمینی آب

عسلویه

140,000,000,000

2000001344000038

53,102,449

1400/1024

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن عسلویه به روش B.O.O و در قالب خرید تضمینی آب

عسلویه

140,000,000,000

2000001344000061

 

تجدید 1400/1024

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن عسلویه به روش B.O.O و در قالب خرید تضمینی آب

عسلویه

140,000,000,000

2000001344000080

53,109,699

تجدید 1400/1024

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن عسلویه به روش B.O.O و در قالب خرید تضمینی آب

عسلویه

140,000,000,000

2000001344000098

 

1400/1025

خرید مقادیری لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت خط انتقال روستای فاریاب و پرگانک

خرید

22,141,146,000

2000001344000041

53,102,908

تجدید 1400/1025

خرید مقادیری لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت خط انتقال روستای فاریاب و پرگانک

خرید

22,141,146,000

2000001344000056

53,105,125

تجدید 2 1400/1025

خرید مقادیری لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت خط انتقال روستای فاریاب و پرگانک

خرید

22,141,146,000

2000001344000082

53,109,708

1400/1026

عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال آب از محل آبشیرین کن 35 هزار متر مکعبی تا سایت شهید ماهینی شهرستان بوشهر

بوشهر

58,410,326,176

2000001344000042

53,103,593

تجدید 1400/1026

عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال آب از محل آبشیرین کن 35 هزار متر مکعبی تا سایت شهید ماهینی شهرستان بوشهر

بوشهر

58,410,326,176

2000001344000090

53,110,611

1400/1027

عملیات اجرایی خط انتقال آب به شهر دیلم

بوشهر

169,468,293,222

2000001344000043

53,103,594

1400/1028

عملیات اجرایی بخش اول خط انتقال آب به مجتمع دمیگز شهرستان دیر

بوشهر

61,277,075,484

2000001344000044

53,103,596

تجدید 1400/1028

عملیات اجرایی بخش اول خط انتقال آب به مجتمع دمیگز شهرستان دیر

بوشهر

61,277,075,484

2000001344000096

53,110,977

1400/1029

تأمین 41 دستگاه خودرو استیجاری همراه با راننده

بوشهر

41,338,293,528

2000001344000046

53,103,655

1400/1029 تجدید

تامین 41 دستگاه خودرو استیجاری همراه با راننده

بوشهر

41,338,293,528

2000001344000066

53,106,561

1400/1030

خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 315 و 110 و اتصالات جهت خط انتقال سد تنگ ارم

خرید

26,734,144,000

2000001344000052

53,104,395

تجدید 1400/1030

خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 315 و 110 و اتصالات جهت خط انتقال سد تنگ ارم

خرید

26,734,144,000

2000001344000070

53,106,617

1400/1031

خرید لوله مانسمان درون چاهی 4 و 3 اینچ جهت چاههای سطح استان

خرید

23,676,000,000

2000001344000050

53,104,396

تجدید 1400/1031

خرید لوله مانسمان درون چاهی 4 و 3 اینچ جهت چاههای سطح استان

خرید

23,676,000,000

2000001344000068

53,106,624

1400/1032

خرید لوله UPVC سایزهای 3 و 4 اینچ و اتصالات جهت تجهیز چاههای استان

خرید

7,315,250,000

2000001344000051

53,104,399

تجدید 1400/1032

خرید لوله UPVC سایزهای 3 و 4 اینچ و اتصالات جهت تجهیز چاههای استان

خرید

7,315,250,000

2000001344000069

53,106,626

1400/1033

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت ( تامین نیروی انسانی مورد نیاز ) از کلیه ساختمانها و تاسیسات شرکت آبفا استان بوشهر

کل استان

156,981,373,171

2000001344000053

53,104,666

تجدید 1400/1033

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت ( تامین نیروی انسانی مورد نیاز ) از کلیه ساختمانها و تاسیسات شرکت آبفا استان بوشهر

کل استان

156,981,373,171

2000001344000077

53,108,603

1400/1034

خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 20 الی 315 میلیمتر جهت شبکه آب شهرهای استان

خرید

60,000,000,000

2000001344000054

53,104,771

تجدید 1400/1034

خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 20 الی 315 میلیمتر جهت شبکه آب شهرهای استان

خرید

60,000,000,000

2000001344000071

53,106,620

1400/1035

عملیات اجرایی اتصال آب شیرین کن ها به سایت شهید ماهینی

بوشهر

41,048,642,246

2000001344000055

53,105,029

تجدید 1400/1035

عملیات اجرایی اتصال آب شیرین کن ها به سایت شهید ماهینی

بوشهر

41,048,642,246

2000001344000091

53,110,612

1400/1036

خرید هات تپ هیدرولیکی جهت سوراخکاری به همراه پمپ هیدرولیکی و کلیه تجهیزات جانبی

بوشهر

19,800,000,000

2000001344000049

53,105,120

تجدید 1400/1036

خرید هات تپ هیدرولیکی جهت سوراخکاری به همراه پمپ هیدرولیکی و کلیه تجهیزات جانبی

بوشهر

19,800,000,000

2000001344000087

53,110,725

1400/1037

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان تنگستان در استان بوشهر

بوشهر

34,712,342,244

2000001344000057

53,105,416

تجدید 1400/1037

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان تنگستان در استان بوشهر

بوشهر

34,712,342,244

2000001344000073

53,107,036

1400/1038

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان بوشهر در استان بوشهر

بوشهر

74,465,712,417

2000001344000058

53,105,422

تجدید 1400/1038

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان بوشهر در استان بوشهر

بوشهر

74,465,712,417

2000001344000074

53,107,047

1400/1039

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان گناوه در استان بوشهر

بوشهر

15,268,246,920

2000001344000059

53,105,870

1400/1039 تجدید

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان گناوه در استان بوشهر

بوشهر

15,268,246,920

2000001344000078

53,108,983

1400/1040

عملیات بهسازی و بازسازی حوضچه ها و نقاط حادثه خیز خطوط انتقال آب استان بوشهر

خطوط انتقال

17,314,001,853

2000001344000060

53,105,987

1040 تجدید

عملیات بهسازی و بازسازی حوضچه ها و نقاط حادثه خیز خطوط انتقال آب استان بوشهر

خطوط انتقال

17,314,001,853

2000001344000079

53,109,147

1400/1041

عملیات اجرایی احداث اتاقک کلرزنی در روستاهای شهرستان جم

خطوط انتقال

22,907,460,141

2000001344000062

53,106,196

تجدید 1400/1041

عملیات اجرایی احداث اتاقک کلرزنی در روستاهای شهرستان جم

خطوط انتقال

22,907,460,141

2000001344000097

53,110,976

1400/1042

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه کمربند استیل

خرید

10,000,000,000

2000001344000063

53,106,246

تجدید 1400/1042

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه کمربند استیل

خرید

10,000,000,000

2000001344000088

53,110,441

1400/1043

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه اتصالات پلی اتیلن

خرید

29,000,000,000

2000001344000064

53,106,417

تجدید 1400/1043

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه اتصالات پلی اتیلن

خرید

29,000,000,000

2000001344000089

53,110,452

1400/1044

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه اتصالات فولادی

خرید

15,000,000,000

2000001344000067

53,106,614

تجدید 1400/1044

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه اتصالات فولادی

خرید

15,000,000,000

2000001344000081

53,109,345

1400/1045

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان دشتی در استان بوشهر

خرید

32,092,042,176

2000001344000072

53,106,974

1400/1046

عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری ناشی از اتفاقات شبکه شهر بوشهر

بوشهر

14,998,149,810

2000001344000075

53,107,653

تجدید 1400/1046

عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری ناشی از اتفاقات شبکه شهر بوشهر

بوشهر

14,998,149,810

2000001344000084

53,110,061

1400/1047

خدمات نظارت یکپارچه بر اجرای چهار پروژه آبرسانی در استان بوشهر

 تک گزینه ای

23,842,452,674

2000001344000076

 

1400/1048

خدمات نظارت یکپارچه بر اجرای دو پروژه آبرسانی در استان بوشهر

 تک گزینه ای

9,900,702,560

2000001344000086

 

1400/1049

انجام خدمات امور مشترکین منطقه یک استان بوشهر (شهرستان بوشهر)

ندارد

84,918,457,259

2000001344000092

53,110,968

1400/105

انجام خدمات امور مشترکین منطقه دو استان بوشهر (شهرستانهای دشتستان،تنگستان و دشتی)

ندارد

78,709,672,980

2000001344000093

53,110,969

1400/1051

انجام خدمات امور مشترکین منطقه سه استان بوشهر (شهرستانهای گناوه و دیلم)

ندارد

35,534,027,258

2000001344000094

53,110,971

1400/1052

انجام خدمات امور مشترکین منطقه چهار استان بوشهر (شهرستانهای کنگان،دیر، جم و عسلویه)

ندارد

67,338,280,797

2000001344000095

53,110,972

1400/1053

انجام عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال آب دوم و سوم استان، برازجان-گناوه، خورموج-چغادک و کلیه خطوط انتقال آب استان و شبکه توزیع مرتبط و حوضچه های موجود (متشکل از کلیه اجزا سامانه تامین، انتقال و توزیع آب) در تمامی شهرستان های استان بوشهر و شهرستان کازرون استان فارس

 

29,529,195,272

2000001344000100

 

1400/1054

خدمات نظارت یکپارچه بر اجرای آبرسانی شرب به روستاهای استان بوشهر

مشاور

35,361,562,946

2000001344000101

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/05/07
تعداد بازدید:
968
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal