تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
خدمات

 
 

 
  راهنماي خدمات مشتركين   
 
 
 

پاسخ به استعلام

 

تغيير كاربري انشعاب

 

تغيير مشخصات ) نام، آدرس و... (

 

تغيير واحد مسكوني

 

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب

 

تغيير قطر انشعاب

 

تفكيك كنتور

 

تغيير مكان وسايل اندازه گيري

 

آزمايش كنتور

 

تعويض كنتور

 

نصب سيفون اضافي

 

قطع موقت و وصل انشعاب

 

جمع آوري يا ادغام انشعاب

 

صورتحساب مياندوره

 

بررسي صورتحساب

 

اعلام كاركرد كنتور

 

مشاهده سوابق ) المثني و ... (

 

امكان پرداخت صورتحساب

 
فروش آب تانكري 
 
 
 
 

عنوان

واگذاري انشعاب آب

مسئول
حسن توانا-سمت : مدير وصول درآمد شماره اتاق 27- تلفن مستقيم  33330298، داخلي 228

كد

( 01  - 1)

تعريف

هر شخصي حقيقي يا حقوقي مي تواند براي هر واحد مسكوني ، تجاري ، عمومي و توليدي و غيره در محدوده خدماتي شركت درخواست برقراري انشعاب آب و فاضلاب را بنمايد. قبول درخواست برقراري انشعاب منوط به حصول شرايط زير است:
شركت ظرفيت و امكانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب مورد نياز متقاضي را در محل مورد تقاضا داشته باشد
ملك مورد نظر متقاضي كاملاً محصور و عملاً منفك از املاك مجاور بوده و بر و كف معبر در محل ملك توسط شهرداري مشخص شده باشد.
-
موانعي براي انجام كار شركت از جمله حفاري محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي آب و فاضلاب در محل مورد نظر و يا هر محل ديگري به شركت يا ساير شركتهاي آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.
در صورت وجود امكانات فني مراحل تقاضاي انشعاب آب وفاضلاب همزمان انجام مي گيرد.
ارزيابي ملك شامل تعيين  نوع كاربري ، تعداد واحد و تعيين حوزه ارزش معاملاتي ملك مي باشد.

مدارك و فرم هاي مورد نياز

سند مالكيت ) صفحات 2و3 و نقل و انتقاالت اسناد ثبتي سيم سرب / صفحه اصلي اسناد ثبتي تك برگ / سند كاغذي يا قولنامه همراه با تعهد نامه محضري : دريافت فرم تعهد 

- تمامي صفحات پروانه ساختماني.

- پشت و روي كارت ملي.

 - فرم درخواست انشعاب همراه با درج كروكي دقيق محل درخواست انشعاب 

قبض آب ) قبض مربوط به كنتور طبقه اول يا نزديكترين همسايه مجاور

 درخواست كتبي مقدار مصرف آب ماهيانه به مترمكعب ) جهت كاربري هاي غير خانگي 

- تعهد نامه محضري درخصوص مغازه هاي داراي سرقفلي كاغذي.

 

مراحل انجام كار

 

شرح

 

مراجعه متقاضي به قسمت پذيرش اداره آب و فاضلاب منطقه تكميل فرم مخصوص تقاضا و ارائه مدارك لازم

 

تحويل  فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي ملك به متقاضي

 

بازديد از محل و ارزيابي ملك توسط ارزياب

 

محاسبه و تعيين حق و هزينه هاي برقراري انشعاب آب توسط قسمت پذيرش

 

پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده

 

معرفي متقاضي جهت اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي ذيربط

 

ارائه مجوز حفاري توسط متقاضي به قسمت كارگاه نصب

 

حفاري و نصب انشعاب و تحويل انشعاب به مشترك و سپس پرسازي و روسازي محل حفاري توسط اداره آب و فاضلاب

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته

 بازگشت

  

 

عنوان

واگذاري انشعاب فاضلاب

مسئول انجام
مسئول انجام كار
حسن توانا -مدير وصول درآمدشماره اتاق27 شماره تلفن داخلي 228 تلفن مستقيم33330298

كد

( 02  - 1)

تعريف

فراهم نمودن امكان دفع فاضلاب به شبكه  فاضلاب شهري به تناسب مصرف آب و ظرفيت مقرر و مشخصات توافق شده درقرارداد برقراري انشعاب فاضلاب ، اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد.

مدارك و فرم هاي مورد نياز

 

قبض آب بها ،، فرم درخواست انشعاب فاضلاب

مراحل انجام كار

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضا و ارائه قبض آب ملك شرح

 

تائيد امكان فني نصب توسط قسمت فني بهره برداري اداره آب و فاضلاب

 

مراجعه به پذيرش تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي ملك به مشترك توسط مسئول پذيرش

 

بازديد ارزياب از محل و گزارش آخرين وضعيت ملك

 

محاسبه و تعيين حق و هزينه انشعاب فاضلاب

 

پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده

 

معرفي متقاضي جهت اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي ذيربط

 

ارائه مجوز حفاري توسط متقاضي به قسمت كارگاه نصب

 

بازديد از محل جهت بررسي امكانات و شرايط نصب فاضلاب در تاريخ اعلام شده توسط قسمت فني بهره برداري

 

حفاري و نصب انشعاب فاضلاب و تحويل انشعاب و سپس پرسازي و رو سازي محل حفاري توسط اداره آب  و فاضلاب

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته


  

عنوان

پاسخ به استعلام


مسئول
محمدرضا رزمحو- كارشناس مشتركين- شماره اطاق23 تلفن داخلي 259 تلفن مستقيم 33330298

كد

( 01  - 2)

تعريف

ارائه پاسخ به نامه استعلام از ارگانها

مدارك و فرم هاي مورد نياز

 

نامه استعلام ، قبض آب بهاء ،

مراحل انجام كار

 

شرح

 

ثبت نامه مشترك در سيستم

 

تاييد مدير مشتركين

 

كنترل اطلاعات و صدور فيش

 

تهيه جوابيه

 

تحويل مدارك به مشتركين

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 1 روز تا 2روز

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تغيير كاربري انشعاب


مسئول انجام كار
محمد رضا رزمجو- كارشناس مشتركين- شماره اتاق23 تلفن داخلي259 تلفن مستقيم33330298

كد

( 02  - 2)

تعريف

اصلاح اطلاعات كاربري املاك داراي انشعاب آب و فاضلاب كه عملاً از نوعي به نوع ديگر تغيير پيدا كرده باشد .

مدارك و فرم هاي مورد نياز

-آخرين قبض آب بهاء تسويه شده 
-
اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي 
-
اصل و فتوكپي پروانه ساختماني مجاز جهت تعويض كاربري 

 

مراحل انجام كار

 

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضاي واحدشماري

 

تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي مجدد ملك به مشترك

 

بازديد ارزياب و تائيد ارزيابي قبلي يا تهيه فرم ارزيابي جديد

 

مراجعه مجدد مشترك و محاسبه و تعيين هزينه تغيير كاربري يا ظرفيت احتمالي و  تكميل فرم مربوطه

 

پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فيش) و ثبت در پرونده

 

بررسي مجدد و انجام تغيير كاربري

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 2الي3روز

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

عنوان

تغيير مشخصات ) نام، آدرس و... (


مسئول
محمد رضا رزمجو- كارشناس مشتركين-شماره اطاق 23 تلفن داخلي 259 تلفن مستقيم 33330298

كد

( 03  - 2)

تعريف

مالكين مي توانند باارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي كه مورد تائيد شركت باشد بر اساس اين آئين نامه تقاضاي تغيير نام پرونده آب و فاضلاب را بنمايد.

مدارك و فرم هاي مورد نياز

اصل و فتوكپي سندمالكيت به نام شده (همراه با صفحات نقل و انتقال) يا وكالت محضري(درصورت وجود قولنامه، سند كاغذي و اوقافي تاييديه شورا الزامي است
 -
اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي 
-
فرم درخواست مربوطه 
-
آخرين قبض آب بهاء تسويه شده 
-
 اصل و فتوكپي پايان كارساختماني 

فرم درخواست ارائه خدمات 
 

 

 

انجام مراحل كار

 

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضا و ارائه سند مالكيت و كپي آن

 

تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي مجدد ملك به مشترك

 

بازديد ارزياب تأييد مميزي قبلي يا تهيه مميزي جديد

 

مراجعه مجدد مشترك و محاسبه و تعيين حق و هزينه اختلاف واحد و يا ظرفيت قراردادي احتمالي و تغيير نام پرونده و تكميل فرم مربوطه

 

پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فيش) و ثبت در پرونده

 

بررسي مجدد و تسويه پرونده

 

تغيير نام پرونده و درج در قبض آب بها و كارمزد دفع فاضلاب

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط يك تا دو روز

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تغيير واحد مسكوني


مسئول
حسن توانا -مدير وصول درآمد- شماره اتاق27 شماره تلفن داخلي 228 تلفن مستقيم33330298

كد

( 04  - 2)

تعريف

واحد مسكوني شهري عبارتست از مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت حداقل داراي يك اتاق، يك آشپزخانه و يك سرويس بوده و ورودي آن مستقل يا مرتبط با راهروي اشتراكي بوده و سيستم لوله كشي آن مجزا باشد.

واحدهاي مسكوني يا مسكوني تجاري كه داراي بيش از يك واحد مسكوني هستند مي توانند درخواست واحد شماري نموده تا در محاسبه آب مصرفي مشمول نرخهاي تصاعدي آب بها و جرائم ناشي از مصرف مازاد بر سقفهاي تعيين شده نگردند.

مدارك و فرم هاي مورد نياز

قبض آب بهاء   فتوكپي پروانه ساختماني تمام صفحات و فرم درخواست

 فرم درخواست ارائه خدمات 

مراحل انجام كار

 

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضاي واحدشماري

 

تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي مجدد ملك به مشترك

 

بازديد ارزياب و تائيد ارزيابي قبلي يا تهيه فرم ارزيابي جديد

 

مراجعه مجدد مشترك و محاسبه و تعيين حق و هزينه اختلاف واحد يا ظرفيت احتمالي و  تكميل فرم مربوطه

 

پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فيش) و ثبت در پرونده

 

بررسي مجدد و انجام واحدشماري

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 2الي 3روز

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب


مسئول
حسن توانا- مدير وصول درآمد- شماره اتاق- 27 تلفن داخلي 228 تلفن مستقيم33330298

كد

( 05  - 2)

تعريف

كليه مشتركين يا استفاده كنندگان غير مسكوني از آب و خدمات فاضلاب مي توانند درخواست افزايش ظرفيت قراردادي انشعاب ( به نام صاحب انشعاب ) بنمايند . انجام درخواست منوط به وجود امكانات فني لازم براي شركت است .

مدارك و فرم هاي مورد نياز

-آخرين قبض آب بهاء تسويه شده 
-
اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي 
-
اصل و فتوكپي پروانه بهره برداري (جواز تاسيس) 

 فرم درخواست ارائه خدمات 

 

مراحل انجام كار

 

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضاي واحدشماري

 

تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي مجدد ملك به مشترك

 

بازديد ارزياب و تائيد ارزيابي قبلي يا تهيه فرم ارزيابي جديد

 

مراجعه مجدد مشترك و محاسبه و تعيين هزينه تغيير كاربري يا ظرفيت احتمالي و  تكميل فرم مربوطه

 

پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فيش) و ثبت در پرونده

 

بررسي مجدد و انجام تغيير ظرفيت

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 2الي3روز

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تغيير قطر انشعاب


مسئول
حسن توانا - مدير وصول درآمد- شماره اطاق 27 تلفن داخلي228-تلفن مستقيم33330298

كد

( 06  - 2)

تعريف

كليه مشتركين يا استفاده كنندگان غير مسكوني از آب و خدمات فاضلاب مي توانند درخواست افزايش قطر انشعاب ( به نام صاحب انشعاب ) بنمايند . انجام درخواست منوط به وجود امكانات فني لازم براي شركت است .

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
  ،  آخرين قبض تسويه شده

 

مراحل انجام كار

 

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضا

 

تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي مجدد ملك به مشترك

 

بازديد  ارزياب و گزارش آخرين وضعيت ملك

 

مراجعه مجدد مشترك و محاسبه و تعيين حق و هزينه اختلاف واحد و يا ظرفيت احتمالي و قطر انشعاب

 

پرداخت مبلغ( در صورت صدور فيش) و ثبت در پرونده

 

بررسي مجدد و تسويه پرونده

 

مراجعه به قسمت فني بهره برداري جهت تشخيص امكان ارائه خدمات و تعيين هزينه

 

اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي ذيربط و ارائه به كارگاه نصب در مورد افزايش قطر

 

حفاري و تغيير قطر انشعاب و روسازي محل توسط اداره آب و فاضلاب

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تفكيك كنتور


مسئول
غلامرضا سرخوش-شماره اتاق13-شماره تلفن داخلي21-تلفن مستقيم33320956و33320957

كد

( 07  - 2)

تعريف

در صورتي كه مشترك با تفكيك كردن ملك خود قطعات تفكيك شده را با ديوار از يكديگر مجزا نمايد ، انشعاب موجود پس از اصلاح قطر ( در صورت نياز ) با ضوابط جاري به قطعه اي تعلق مي گيرد كه در آن قطعه نصب شده است . انشعاب ساير واحدهاي تفكيكي پس از تشكيل پرونده و دريافت هزينه هاي مربوطه حسب مورد  برقرار خواهد شد . ( بند 3-63-4 آئين نامه عملياتي شركت )

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
، آخرين قبض تسويه آب

 

مراحل انجام كار

 

شرح

 

مراجعه متقاضي جهت درخواست انشعاب جديد براي ملك تفكيك شده ضمن تكميل فرم تقاضا

 

توسط مسئول قبول درخواست شماره رديف پرونده انشعاب قبلي در برگه قبول درخواست ثبت و بانضمام ساير مدارك تحويل ارزياب ميگردد

 

بازديد از محل و تهيه فرم ارزيابي جديد از پلاك اصلي و تشكيل پرونده جهت پلاكهاي تفكيك شده

 

محاسبه و تعيين حق و هزينه انشعاب جديد برابر ضوابط و جداسازي پرونده 

 

بقيه مراحل تا نصب ، مشابه مراحل واگذاري انشعاب آب خواهد بود .

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تغيير مكان وسايل اندازه گيري


مسئول
سميه شكوريان-شماره اتاق13- تلفن داخلي22- تلفن مستقيم-33320956و33320957

كد

( 08  - 2)

تعريف

مشترك به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب و وسايل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب انشعاب و وسايل اندازه گيري ، مشترك تغييري در وضعيت ملك يا ساختمان خود بدهد كه محل دستگاههاي فوق الذكر نامناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود شركت مي تواند دستگاههاي مزبور رابا هزينه مشترك به محل مناسبي منتقل( تغيير مكان داخلي) نمايد.
-  انشعاب آب و فاضلاب ، منحصراً مخصوص ملكي است كه در آن نصب و داير شده باشد و لذا جابجايي آن از ملكي به ملك ديگر ممنوع است ( تغيير مكان خارجي انشعاب آب و فاضلاب)

 

مدارك و فرم هاي مورد نياز

آخرين قبض تسويه آب

 

مراحل انجام كار

 

 

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضا 

 

تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي مجدد به مشترك

 

بازديد ارزياب و گزارش وضعيت موجود ملك

 

مراجعه مجدد مشترك و محاسبه و تعيين حق و هزينه اختلاف واحد و يا افزايش ظرفيت قراردادي احتمالي و جابجايي انشعاب

 

پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فيش) و ثبت در پرونده

 

بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايي

 

مراجعه به قسمت فني بهره برداري جهت تشخيص امكان ارائه خدمات و تعيين هزينه

 

اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي ذيربط و ارائه به كارگاه نصب

 

حفاري و جابجايي انشعاب و رو سازي محل

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

آزمايش كنتور


مسئول
شهريارپوربهي- شماره اتاق13- تلفن داخلي21- تلفن مستقيم33320956و33320957

كد

( 09  - 2)

تعريف

در مواردي كه مشترك نسبت به كاركرد كنتور  و ميزان مصرف اعتراض دارد قاضاي تست كنتور مي نمايد.

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
، آخرين قبض تسويه آب بها،

 

مراحل انجام كار

 

 

شرح

 

مراجعه مشترك به اداره خدمات مشتركين با در دست داشتن يك برگ قبض آب بها و اعتراض نسبت به قبوض آب بها و تقاضاي تست كنتور يا گزارش مأمور قرائت مبني بر آزمايش مقدماتي كنتور.

 

استادكار در محل ملك از كنتور بوسيله ظروف مدرج آزمايش بعمل ميآورد. در صورتي كه كنتور سالم بوده و كاركرد آن نيز صحيح باشد همانجا به مشترك اعلام و فرم مربوطه را تكميل كرده و جهت درج در پرونده تحويل متصدي واحد خدمات مشتركين مي دهد.

 

در صورتي كه كنتور خراب باشد يا كاركرد آن صحيح نباشد به مشترك اعلام ميشود جهت تعويض كنتور و همچنين اصلاح قبوض صادره به واحد خدمات مشتركين منطقه مربوطه مراجعه نمايد.

 

در صورتي كه استادكار نسبت به كاركرد كنتور مشكوك باشد يا مشترك تقاضاي مجدد تست از كنتور را داشته باشد كنتور توسط مأمور از محل انشعاب باز شده و به واحد خدمات مشتركين (تعميرگاه كنتور) ارسال ميگردد. پس از اينكه هزينه تست كنتور طبق آخرين تعرفه‌هاي سالانه خدمات امور مشتركين كه از طرف شركت آب و فاضلاب كشور ابلاغ مي‌گردد از مشترك از طريق بانك دريافت گرديد كنتور به همراه فرم تكميل شده درخواست تعمير / تعويض / تست كنتور توسط مشترك به واحد تعميرگاه و تست كنتور ارسال ميشود

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تعويض كنتور


مسئول انجام كار
مينا شهرياري- شماره اتاق13- تلفن داخلي22- تلفن مستقيم33320956و33320957

كد

( 10  - 2)

تعريف

در صورتيكه   كنتوردچار شكستگي و يا به علت مصرف خيلي كم يا خيلي زياد خرابي آن ثابت شود.

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
 ، آخرين قبض تسويه آب بها،

مراحل انجام كار

 

 

شرح

 

اعلام خراب  بودن كنتور توسط مامور قرائت يااطلاع مشترك به قسمت كنتور نويسي

 

مراجعه مامور به محل  و تعويض كنتور (درصورتي كه خرابي كنتور از ناحيه مشترك باشد تهيه كنتور توسط مشترك از محل مورد تاييد شركت بايد صورت گيرد )

 

ارجاع كنتور قديمي به انبار شركت و اعلام تاريخ تعويض ومشخصات كنتور جديد به قسمت كنتور نويسي توسط مامور

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 2الي سه روز

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

نصب سيفون اضافي


مسئول
علي اكبر نصوري- شماره اتاق24- شماره تلفن داخلي30 - تلفن مستقيم33320956و33320957

كد

( 11  - 2)

تعريف

در صورت وجود امكانات ( وجود لوله اصلي باارتقاع و قطر مناسب در گذر ديگر ملك) و درخواست متقاضي همزمان تقاضاي سيفون دوم طبق ضوابط و تعرفه هاي شركت پذيرفه مي شود. در صورت مراجعه جداگانه پس از نصب سيفون اول- مراحل تقاضا مشابه مراحل نقاضاي فاضلاب خواهد بود.
نصب انشعاب فاضلاب منوط به جدا بودن شبكه داخلي فاضلاب از شبكه جمع آوري آب باران مي باشد .

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
 ، آخرين قبض تسويه آب بها،

مراحل انجام كار

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضا و ارائه قبض آب ملك شرح

 

تائيد امكان فني نصب توسط قسمت فني بهره برداري اداره آب و فاضلاب

 

مراجعه به پذيرش تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي ملك به مشترك توسط مسئول پذيرش

 

بازديد ارزياب از محل و گزارش آخرين وضعيت ملك

 

محاسبه و تعيين   هزينه انشعاب فاضلاب

 

پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده

 

معرفي متقاضي جهت اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي ذيربط

 

ارائه مجوز حفاري توسط متقاضي به قسمت كارگاه نصب

 

بازديد از محل جهت بررسي امكانات و شرايط نصب فاضلاب در تاريخ اعلام شده توسط قسمت فني بهره برداري

 

حفاري و نصب انشعاب فاضلاب و تحويل انشعاب و سپس پرسازي و رو سازي محل حفاري توسط اداره آب  و فاضلاب

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته

 

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

قطع موقت و وصل انشعاب


مسئول
حسن توانا- مدير وصول درآمد- شماره اطاق27- تلفن داخلي228تلفن مستقيم33330298

كد

( 12  - 2)

تعريف

نشعابي است كه براي برقراري آن هيچگونه هزينه بر اساس جدول هزينه هاي عمومي از متقاضي در يافت نخواهد شدوصرفا هزينه
تاسيسات وتجهيزات اختصاصي وهمچنين آب بها را تامين مينمايد

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
 ، آخرين قبض تسويه آب بها،

 

مراحل انجام كار

 

 

شرح مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضا

 

تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي مجدد ملك به مشترك

 

بازديد  ارزياب و گزارش آخرين وضعيت ملك

 

مراجعه مجدد مشترك و محاسبه و تعيين حق و هزينه معادل ماه بهاي آب مصرفي   يا ظرفيت احتمالي و قطر انشعاب

 

 پرداخت مبلغ( در صورت صدور فيش) و ثبت در پرونده

 

 بررسي مجدد و تسويه پرونده

 

 مراجعه به قسمت فني بهره برداري جهت تشخيص امكان ارائه خدمات و تعيين هزينه

 

اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي ذيربط و ارائه به كارگاه نصب 

 

 حفاري  روسازي محل توسط اداره آب و فاضلاب

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

جمع آوري يا ادغام انشعاب


مسئول
حسن توانا - مدير وصول درآمد- شماره اطاق 228- تلفن داخلي 228 تلفن مستقيم 33330298

كد

( 13  - 2)

تعريف

در هر يك از حالات زير شركت ، انشعاب آب و يا فاضلاب مشترك را به طور دائم جمع آوري پرونده را باطل و با مشترك تسويه حساب خواهد نمود:

- هرگاه مشتركي كه تنها استفاده كننده از انشعاب مي باشد درخواست برچيدن دائم انشعاب را بنمايد( در صورتيكه از يك انشعاب چند مصرف كننده مستقل استفاده كنند مي بايد كليه استفاده كنندگان درخواست نمايند) 
- هرگاه بدهي مشترك يا استفاده كننده پس از گذشت حداقل يكسال از تاريخ قطع موقت جمعاً به 50% هزينه هاي برقراري انشعاب آب وفاضلاب مندرج در جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برسد عليرغم اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد. 
- هر گاه سه سال از تاريخ قطع موقت بگذرد و مشترك يا استفاده كننده عليرغم اخطار شركت وضع خودش را مشخص ننمايد. 
- در صورت تكرار خلاف بر اساس آئين نامه عملياتي براي بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع شده توسط مشترك يا استفاده كننده .

 

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
، آخرين قبض تسويه آب بها،

 

مراحل انجام كار

 

 

شرح

 

مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم تقاضا و مراجعه به قسمت فني بهره برداري اداره آب و فاضلاب

 

مراجعه مامورجهت جمع آوري انشعاب آب/ فاضلاب و تحويل كنتور و بقيه لوازمات به انبار

 

- تائيد قسمت فني به بهره برداري و انبار

 

ثبت شماره مصرفي كنتور و صدور قبض آب بهاي مصرفي  و كارمزد دفع فاضلاب توسط اداره آب  و فاضلاب

 

برگشت مبلغ50% حق انشعاب به مشترك با اخذ رسيد

 

بديهي است مشتركين انصرافي در صورت تمايل به درخواست مجدد بايستي مراحل يك انشعاب جديد به نرخ روز را طي نمايند

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 2الي3 روز

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

صورتحساب مياندوره


مسئول
مينا شهرياري- شماره اطاق13- تلفن داخلي22- تلفن مستقيم33320956و33320957

كد

( 14  - 2)

تعريف

ند 1-29-4 : " پاسخ به استعلامهاي محضري منوط به ارزيابي مجدد ملك ، تسويه حساب كامل در موارد افزايش تعداد واحدها ، تغيير كاربري ، قبوض پرداخت نشده ، اقساط معوق و بدهي هاي انتقالي از بانك ها مي باشد . " لذا در صورتيكه فروشنده از تسهيلات وام بانكي، تقسيط، چك بانكي و غيره جهت درخواست انشعاب يا خدمات ديگر استفاده نموده باشدبايستي بدهي هاي مربوطه كاملاّ پرداخت شود و برگ تسويه حساب بابت وام بانكي ارائه گردد هر چند تاريخ چك بانكي و يا اقساط مربوط سررسيد نشده باشد .
املاك فاقد انشعاب فاضلاب كه شركت امكان واگذاري انشعاب فاضلاب را در محل را داشته باشند و تقاضاي صدور تسويه حساب نمايند  بايستي قبل از تسويه حساب نسبت به درخواست فاضلاب اقدام و كليه هزينه هاي مربوطه را پرداخت نمايند.
خلاصه اطلاعات پرونده در ذيل برگ ارسالي به دفتر خانه جهت اطلاع خريدار اعلام مي گردد و در صورت وجود اشتباه در اطلاعات ياد شده نامبرده مي تواند قبل از انجام معامله رسمي شركت را مطلع نمايد. بديهي است پس ازانجام معامله رسمي هر گونه تغيير جديد در تعدادواحد ، كاربري و.. به عهده خريدار خواهد بود.

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
 ، آخرين قبض تسويه آب بها،

 

مراحل انجام كار

 

 

شرح

 

 مراجعه مشترك به قسمت پذيرش و تكميل فرم مخصوص تقاضا

 

تحويل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاريخ ارزيابي مجدد ملك به مشترك

 

بازديد ارزياب و تائيد ارزيابي قبلي يا تهيه ارزيابي جديد و  همزمان مراجعه به قسمت كنتور نويسي

 

 مراجعه مجدد مشترك و محاسبه و تعيين حق و هزينه اختلاف واحد يا ظرفيت قراردادي احتمالي و تسويه  پرونده

 

پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فيش ) و ثبت در پرونده

 

بررسي مجدد و تسويه حساب پرونده و ارائه پاسخ نامه به دفتر اسناد رسمي

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 1الي 2 روز

 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسي صورتحساب


مسئول
محمود فرهمند حيدريان- شماره اتاق13- تلفن داخلي55- تلفن مستقيم33320956و 33320957

كد

( 15  - 2)

تعريف

اصلاح قبوض وبررسي صورت حساب از نظر صحت محاسبه وهمچنين بررسي 
مصارف آن از لحاظ اشتباه قرائت خرابي كنتور ويا تركيدگي لوله

مدارك و فرم هاي مورد نياز

فرم درخواست ارائه خدمات 
، آخرين قبض تسويه آب بها،

مراحل انجام كار

 

 

شرح

 

مراجعه مشترك به مسئول خدمات مشتركين و درخواست رسيدگي به قبض آب بها .

 

 

بررسي اوليه توسط مسئول خدمات مشتركين و در صورت عدم اشتباه در صورتحساب پاسخ مناسب به مشترك داده مشود .

 

 

در صورتي كه قبض آب بها به علتهاي : اشتباه قرائت در دروه جاري يا دورههاي قبل، نقص فني كنتور، خطا در ثبت شماره كاركرد كنتور توسط اپراتور، تغيير كاربري، تركيدگي لولههاي داخلي ملك مشترك، تغيير قطر انشعاب، تغيير در تعداد واحد، تغيير درتعداد خانوار، اشتباه در ثبت تاريخ اتصال آب، اشتباه در اعمال تاريخ اتصال فاضلاب در صورت حساب مشترك يا به هر وجه نياز به اصلاح داشت طبق مراحل ذيل عمل ميگردد .

 

س از تنظيم و تكميل فرمهاي اصلاحيه قبوض توسط اداره خدمات مشتركين، فرم مربوطه توسط مدير منطقه تأييد ميگردد و پس از ثبت از طريق فرمهاي مربوطه به امور درآمد ارسال ميگردد .

 

گزارش تأييد اسناد اصلاحيه از طريق مديريت درآمد به منطقه ارسال و توسط اداره خدمات مشتركين صورت حساب اصلاح شده به مشترك ارائه ميگردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط يك تا دو روز

 بازگشت

 

 

عنوان

اعلام كاركرد كنتورمسئول
هادي خضري- كارشناس مشتركين- شماره اطاق23 تلفن داخلي 259 تلفن مستقيم3330298

كد

( 16  - 2)

تعريف

 

مدارك و فرم هاي مورد نياز

شماره اشتراك و شماره كنتور

مراحل انجام كار

 

 

شرح

 

اعلام شماره كنتور توسط مشترك

 

صدور قبض آب بهاء

 

كنترل قبض

 

تحويل به مشترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انجام كار : يك ساعت

 بازگشت

 

 

 

 

 

عنوان

مشاهده سوابق ) المثظي و ... (


مسئول
غلامرضا ماهري- شماره اتاق13- تلفن داخلي13- تلفن مستقيم33320956و33320957

كد

( 17  - 2)

تعريف

مراجعه مشترك به قسمت امور مشتركين  قسمت صدور قبض به همراه داشتن شماره اشتراك
- و چاپ قبض محدد

مدارك و فرم هاي مورد نياز

شماره اشتراك

مراحل انجام كار

 

 

شرح

زمان

مراجعه مشترك به وب سايت آب وفاصلاب استان بوشهر

 

مراجعه به لينك خدمات الكترونيك

 

نمايش قبض مشترك وصورت وضعيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انجام كار :ده دقيقه

 

 بازگشت

 

 

 

عنوان

امكان پرداخت صورتحساب


كد

( 18  - 2)

تعريف

 

مدارك و فرم هاي مورد نياز

شماره اشتراك

مراحل انجام كار

 

 

شرح

زمان

مراجعه به وب سايت شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

 

مشاهده آخرين قبض از قسمت خدمات الكترونيكي

 

پرداخت قبض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انجام كار : ده دقيقه

 بازگشت

 

 

 

عنوان

فروش آب تانكري


مسئول
سميه شكوريان- شماره اتاق13- تلفن داخلي22 تلفن مستقيم33320956و33320957

كد

( 20  - 2)

تعريف

 

مدارك و فرم هاي مورد نياز

 كد ملي و شماره تانكر

مراحل انجام كار

 

 

شرح

 

ثبت در خواست پذيرش مشتركين

 

محاسبات

 

صدور قبض

 

پرداخت

 

ثبت وصولي

 

صدور حواله آب تانكري

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انجام كار : به طور متوسط 5 روز تا يك هفته

بازگشت

تاریخ به روز رسانی:
1396/05/03
تعداد بازدید:
29227
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:49
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal