تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
آیین نامه نظام پیشنهادات

آيين نامه نظام پيشنهادات شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

مشاركت را از ديدگاه مديريت مي توان در قلمرو انگيزشهاي فرامرتبه انسان به شمارآورد. انساني كه در كارگرداني امور شركت مشاركت جويد و انديشه خود را به كار گيرد و در جهت بالندگي و شكوفايي هستي خود نيز گام بردارد. در چنين وضعي انسان راه بالندگي مي پويد و به دگرگوني فكر مي پردازد، پيوندهاي تازه مي آفريند و سرانجام هدفهاي بزرگ اجتماعي را در دايره هدفهاي مشخص خويش جاي مي دهد و حتي آنها را برترمي شمارد" مشاركت يك فرآيند است كه در آن بايد افراد به صورت داوطلبانه در امورمربوطه دخالت كنند به شرطي كه توان و انگيزه مناسب براي دخالت موثر را داشته باشند.مشاركت به موردي خاص اطلاق نمي شود بلكه مشاركت به مفهوم شركت فعالانه انسانهادر تمامي ابعاد زندگي مي باشد"". مديريت مشاركتي عبارتست از مجموعه گردش كار وعملياتي كه كاركنان و زيردستان يك سازمان را در روند تصميم گيريهاي مربوط به آن سازمان دخالت داده و شركت مي دهد. تاكيد اصلي اين نوع مديريت بر همكاري ومشاركت داوطلبانه مردم و افراد استوار است و مي خواهد از ايده ها، نظرات و ابتكارات آنها در حل مشكلات و مسائل سازمان استفاده كند. لذا اساس فرآيند اين مديريت برمبناي تقسيم اختيارات بين مديريت و كاركنان استوار است "". به طور كلي در مفهوم مشاركت نكات زير نهفته است :

اظهارنظر; درگيرشدن روان شناختي ; همكاري داوطلبانه ; ياري دادن ; پذيرش مسئوليت ; ارائه پيشنهاد; نوآفريني ; ايفاي نقش در تصميم گيري جمعي ; دلسوزي و تعهد در كار; آگاهي ; برابري .

با استقرار نظام مديريت مشاركتي

ارتقاي بهره‌وري و پويايي مسير توسعه

امكان‌پذير مي‌شود 

هدف اصلي نظام مديريت مشاركتي، توسعه ارزش‌هاي انساني كليه كاركنان و استفاده از هوش، استعداد و خلاقيت آنها در راستاي اهداف شركت است. با همفكري و همدلي بيشتر و استفاده از امكانات موجود مي‌توان بهره‌وري و در نهايت برونداد هر سازمان را ارتقا داد.به عقيده كارشناسان، ارتقاي بهره‌وري سازمان‌ها و نهادهاي اقتصادي - اجتماعي موجب مي‌شود كه از امكانات و سرمايه‌گذاري‌هاي موجود، حداكثر بهره‌برداري براي افزايش برونداد سازمان (توليدي يا خدماتي) صورت گيرد و رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش يابد. در اين صورت از مجموعه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، حداكثر استفاده صورت مي‌گيرد و در مجموع اقتصاد ملي منابع بيشتر براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي كه پيشتر ممكن نشده، فراهم خواهد شد، زيرا نياز به سرمايه‌گذاري جديد در راستاي دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و تأمين كمبودهاي موجود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اهدافي را كه نظام مشاركت دنبال مي كند ازطريق طراحي صحيح سه نظام زير حاصل مي شود:

-1 نظام تفكر فراگير، پيشنهادگيري همگاني :

در نظام مشاركت ازهمه خواسته مي شود فكركنند وبراي پيشرفت سازمان خويش پيشنهادهاي مفيد ارائه نمايند. جلب مشاركت مغزها، فكرها وانديشه هاي همگاني خلاقيت ونوآوري را در درون سازمان رشد ومسائل ومشكلات كوچك وبزرگ سازمان را به سرعت حل مي نمايد.ازطرف ديگراين امر باعث ارتقاء جايگاه كاركنان ازيك فرد دستورگيرنده صرف به يك فرد پيشنهاد دهنده وصاحب نظر مي گردد وبعلاوه اينكه روحيه تلاش وكوشش بيشتر را پرورش داده وباعث رشد اعتماد به نفس مي گردد.

 

-2 نظام تشكر فراگير، قدرداني همگاني :

درنظام مشاركت درقبال هر پيشنهاد سازنده ومفيد قطعاً يك تشكر وقدرداني متناسب وجود دارد . طراحي يك نظام قدرداني وتشكر از پيشنهادهاي سازنده ازمهمترين فعاليتهاي يك سازمان پويا وزنده مي باشد. اگركاركنان مطمئن باشند كه دلسوزي، خلاقيت وفعاليت مثبت آنها مورد تشكر وقدرداني قرارمي گيرد قطعاً با جان ودل در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش خواهندكرد. در نظام تشكر فراگيراز پيشنهادها ومشاركتي كه افراد مي نمايند، تقدير وتشكر وتكريم بعمل مي آيد. تقدير وتكريم اشكال مختلفي دارد كه يكي از روشهاي ساده آن اعطاء پاداش هاي مادي است . البته اين پاداشها ، پاداشهايي نيست كه بتواند ارزش پيشنهاد و خصوصاً انگيزه هاي الهي را كه درنهاد كاركنان وجود دارد پاسخگوباشد. يعني كمال وجودي انسان تنها با پاداشهاي مادي اغنا نمي شود وطبيعي است كه بايد از پاداشهاي معنوي وتكريم هاي غيرمادي برخوردارشود. اجراي پيشنهادهاي يك فرد، خود نوعي احترام وتكريم به شخصيت پيشنهاد دهنده مي باشد.

 

نظام تذكر پذيري فراگير، پند پذيري واصلاح همگاني :

رمز حيات يك سازمان، نظام مشاركت همگاني وپيشنهاد گيري مستمر ازكاركنان ومشتريان است ورمز حيات نظام مشاركت، نظام تذكر پذيري وپند پذيري مستمر . يعني دريك سازمان هم بايد نظام پيشنهاد گيري وجود داشته باشد وهم نظام تذكر پذيري فراگير تا ارتباط مؤثر بين مديران وكاركنان برقرارگرديده ومطالعات تطبيقي مستمر جهت بهينه سازي سيستمها وروشها صورت گيرد.

اركان نظام پيشنهادات و وظايف آنان

الف – شوراي عالي نظام پيشنهادات: بمنظور نظارت عاليه بر اجراي نظام پيشنهادات ، اصلاح و بهبود نظام و تدوين خط مشي ها و سياستهاي مناسب ، شوراي عالي نظام پيشنهادات در سطح شركت با حضور اعضاء زير تشكيل ميشود :

1- مدير عامل شركت

- معاونين شركت

3-اعضاء شوراي بررسي پيشنهادات

Ø        اين شورا هر دو ماه يكبار به رياست مديريت عامل شركت تشكيل جلسه داده و در جهت پيشبرد نظام پيشنهادات در مورد موضوعهاي مطروحه بحث وتصميم گيري ميشود.

ب – شوراي بررسي پيشنهادات

اعضاء شورا جمعاً هفت نفر بوده كه نحوه تركيب اعضاء به شرح زير ميباشد:

معاون برنامه ريزي بعنوان رييس شورا                

يك نفر دبير نظام پيشنهادات                              

پنج نفر از مديران مياني شركت

رهبري اين شورا را معاون برنامه ريزي به عنوان رييس شورا بر عهده داشته و جلسات شورا بطور منظم هر هفته تشكيل ميشود. جلسات نظام پيشنهادات با حضور نصف تعداد اعضاء بعلاوه يك رسميت مي يابد . عضويت در شوراي بررسي پيشنهادات انتصابي بوده و تمامي اعضاء شورا مستقيما از طرف مدير عامل انتخاب ميگردند.

.1ب.– دبير خانه نظام پيشنهادات

شوراي بررسي پيشنهادات داراي يك دبير خانه بوده كه وظايف مربوط به ثبت و بايگاني پيشنهادات و انجام كليه مكاتبات و گزارشات مورد نياز را بر عهده دارد.

2.ب.- كميته تبليغات و روابط عمومي

كميته تبليغات و روابط عمومي شوراي بررسي پيشنهادات يكي از كميته هاي فرعي شوراي پيشنهادات ميباشد . كميته مذكور از سه عضو تشكيل شده كه اين اعضاء از ميان اعضاء شوراي بررسي پيشنهادات با راي اكثريت انتخاب ميشوند.

3ب. كميته پيگيري اجراي پيشنهادات

كميته پيگيري اجراي پيشنهادات يكي از كميته هاي فرعي شوراي پيشنهادات ميباشد. كميته مذكور از سه عضو تشكيل شده كه اين اعضاء از ميان اعضاء شوراي بررسي پيشنهادات با راي اكثريت انتخاب ميشوند.

 

ج- شوراي كارشناسي و كارشناس ارزيابي پيشنهادات

انتخاب كارشناسان ارزيابي پيشنهادات به فراخور نوع پيشنهاد و تخصص لازم جهت بررسي ، ارزيابي و كارشناسي دقيق پيشنهادها توسط شوراي بررسي پيشنهادات صورت ميگيرد. در مواردي كه موضوع پيشنهادات از نظر فني ، اقتصادي و اجتماعي داراي پيچيدگي لازم باشد از چندين كارشناس خبره استفاده ميگردد . گزينش و انتخاب كارشناس ارزيابي ميتواند از متخصصين داخل شركت و يا خارج از شركت باشد.

د- پيشنهاد دهندگان

پذيرش پيشنهادات از نيروهاي خارج از سازمان شامل پيمانكاران ، ارباب رجوع و حتي خانواده كاركنان امكان پذير ميباشد .

وظايف شوراي عالي نظام پيشنهادات

نظارت بر روند اجراي و پيشرفت نظام پيشنهادات در شركت

تهيه و تدوين اهداف و سياستهاي كوتاه مدت و بلند مدت نظام پيشنهادات

بررسي و تصويب اصلاحيه ها و دستوالعملهاي جديد نظام پيشنهادات بمنظور حفظ و پيشرفت عملكرد نظام پيشنهادات

بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه نظام پيشنهادات

اتخاذ تدابير لازم جهت تقويت حس مسئوليت پذيري و تقويت انگيزه خلاقيت و نوآوري ، ابداع و ابتكار در كاركنان واحدها

به روز نگهداشتن امكانات لازم جهت انتفاع مادي و معنوي كاركنان از كمك خود و ارائه پيشنهادات بيشتر و بهتر

وظايف شورا نظام پذيرش و پيشنهادها

1- پياده سازي نظام پيشنهادات

2- تهيه و تدوين اهداف و سياستهاي كوتاه مدت و بلند مدت نظام پيشنهادات

3 - بررسي و تدوين اصلاحيه ها و دستورالعملهاي جديد نظام پيشنهادات بمنظور حفظ و پيشرفت عملكرد نظام پيشنهادات.

4- بررسي و تدوين برنامه و بودجه سالانه نظام پيشنهادات.

5- پيگيري و نظارت بر اجراي پيشنهادهاي پذيرفته شده و نيز پيش‎بيني سازوكار مناسب براي اهداء پاداش و جايزه به پيشنهادهاي پذيرفته شده و نظارت برآن

6- اتخاذ تدابير لازم جهت تقويت مسئوليت پذيري و تقويت انگيزه خلاقيت و نوآوري و ابتكار در كاركنان

7- انتخاب و تهيه فهرست كارشناسان و متخصصان براي بررسي علمي ، فني و اجرايي پيشنهادهاي دريافتي

8- رسيدگي به اعتراض پيشنهاددهندگان درباره نتيجه ارزيابي پيشنهادها

9- بررسي و تعيين مجري پيشنهادهاي پذيرفته شده

10- بررسي و تعيين موضوعات روز پيشنهاددهي با توجه به نياز شركت در زمينه هاي فوق

وظايف دبير شورا بررسي پيشنهادات

1 – دريافت پيشنهادها كاركنان و اعلام وصول آنها به پيشنهاددهندگان

2 – طبقه بندي موضوعات مختلف و ارائه آن به شوراي بررسي پيشنهادات

3 – طرح منظم گزارش ارزيابي پيشنهادات در شوراي بررسي پيشنهادات

4 – تهيه و ارسال فرم عدم تاييد پيشنهادات به پيشنهاد دهنده

5 – ثبت و ارسال پيشنهادات تاييد شده و نيز پاداشهاي تعيين شده

6 – تهيه و تنظيم فرمها ، منابع آماري و اطلاعات مورد استفاده در رابطه با پيشنهادات

7 – ارائه گزارش لازم در زمينه روند اخذ بررسي و اجراي پيشنهاد به مديريت عامل و شوراي عالي نظام پيشنهادات

وظايف كميته تبليغات و روابط عمومي شوراي بررسي پيشنهادات:

1-تهيه و تدوين برنامه هاي اجرايي در زمينه فرهنگ سازي ، تبليغات و آموزش هاي مورد نياز براي كاركنان شركت

2-اجراي برنامه هاي تصويب شده در زمينه تبليغات و آموزش طبق زمان بندي اعلام شده

3-تهيه و تدوين بولتن و نشريه اختصاصي نظام پيشنهادات بصورت ماهانه و ارائه اخبار و آمار پيشنهادات

4-اجراي برنامه هاي تشويق و قدرداني از پيشنهاددهندگان ، كارشناسان و مجريان نمونه انتخاب شده

5-اجراي دوره هاي آموزشي لازم براي مديران و كاركنان جهت آشنايي با نظام پيشنهادات

6-تهيه و ارائه گزارشات لازم در زمينه فعاليتهاي قابل انجام و انجام شده در زمينه فرهنگ سازي ، آموزش و تبليغات به شوراي بررسي پيشنهادات

وظايف كميته پيگيري اجراي پيشنهادات:

1-نظارت ، پيگيري و مراقبت در حسن اجراي طرحهاي پيشنهادي از طريق ارتباط با مجري

2-تجزيه و تحليل گزارشات شفاهي و كتبي مجري پيشنهاد و بررسي مشكلات ، تنگناها و پيچيدگيهاي اجرا

3-ارائه پيشنهادات لازم در زمينه اجراي موفق پيشنهادات و تهيه گزارشات لازم در اين زمينه جهت طرح در شوراي بررسي پيشنهادات

4-ايجاد ارتباط با پيشنهاددهندگان و كارشناس ، ودريافت نكته نظرات آنها در رابطه با نحوه اجراي پيشنهادات

وظايف كارشناسان

1- بررسي دقيق پيشنهادات از جهت فني ، علمي ، اجرائي و قانوني

2-  انجام دادن محاسبات مقدماتي جهت تشخيص اقتصادي بودن پيشنهادها

3- تعيين آثار اجرائي هر پيشنهاد

4- تعيين روشهاي مطلوب اجرائي هر پيشنهادو تهيه گزارشات مستدل به شورا بررسي پيشنهادات

تعاريف

.1.2تعريف نظام پيشنهادات: براين اساس كليه كاركنان از عالي ترين رده سازماني تاپايين ترين سطح آن مي توانند پيشنهادات ، ايده ها، ابتكارات و نظرات خود را براي رفع مشكلات و نارسائيهاي موجود در روند كارهاي سازمان مربوطه ارائه دهند. در نظام پيشنهادات انتقاد از عرضه و ارائه فكرها ممنوع است بلكه شعار در اين نظام اين است كه "سيستم پيشنهادات = بسيج انديشه ها + بسيج فكرها ." نظام پيشنهادات در واقع تجلي گاه ابتكارات و خلاقيتهاي فردي و گروهي در بين كاركنان براي به وجودآوردن وگسترش روحيه مشاركت در ميان آنان در جهت ايجاد پويايي و بهبود فرآيند و كيفيت محصول يا ارائه خدمات است . اهداف آرماني و درحقيقت فلسفه به كارگيري اين نظام ،افزايش توان سازمان در مقابل خواسته هاي مصرف كنندگان محصولات يا خدمات آن سازمان از طريق ارج نهادن به فضايل و توانائيهاي انسان و همسوكردن اهداف كاركنان بااهداف سازمان و نهايتا به كارگيري صحيح تجربه ، انديشه ، آراء و عقايد آنها در هر رده شغلي و در هر بخش سازماني است.

 .1.3مشاركت:عبارت است از چالشي ذهني و عاطفي كه افراد را برمي انگيزاند تا داوطلبانه ، براي تحقق اهداف مورد نظر سازمان ، همكاري نموده و در مسئوليتها و نتايج حاصله سهيم شوند.

.1.4مديريت مشاركتي:مديريت مشاركتي يك شيوه يا روش مديريتي است كه با توجه به سطح آمادگي كاركنان ، بمنظور ايفاي نقش حقيقي ايشان به عنوان عضو مفيد و موثر سازمان ، كاركنان را در همه فعاليتهاي مربوطه مشاركت داده و از تواناييهاي ايشان جهت انجام امور و نيل به اهداف سازماني بهره ميگيرند.

01.5 پيشنهاد: پيشنهاد عبارت از يك نظر و يافته ذهني كه فرد و يا گروهي بمنظور بهبود و اصلاح امور و يا ايجاد يك تغيير و تحول در راستاي بهينه سازي روند جاري به دور از كليه توقعات شخصي مطرح مي كنند.

 

فرايندها و مقررات و ضوابط اجرايي نظام پيشنهادات

4.1.1. تكميل و ارائه پيشنهاد

گردش كار نظام پيشنهادات با تكميل فرم پيشنهاد شماره1-1  توسط پيشنهاد دهنده يا پيشنهاددهندگان آغاز ميشود. فرم مذكور در دبيرخانه نظام پيشنهادات موجود بوده و در اختيار كاركنان قرار ميگيرد. لازم به ذكر است كه برروي هر فرم فقط يك پيشنهاد نوشته ميشود.

4.1.2. دريافت پيشنهاد توسط دبيرخانه نظام پيشنهادات

يك نسخه از فرم پيشنهادات پس از تكميل توسط پيشنهاد دهنده به دبير خانه نظام پيشنهادات شركت تحويل ميشود و در دفتر ثبت و رديابي پيشنهادات (فرم شماره 1-2) به نام وي ثبت و شماره گذاري ميگردد و وصل آن طي برگه ساده اي به پيشنهاد دهنده اعلام ميگردد.

4.1.3 . تكميل و طبقه بندي پيشنهادات

براي هر يك از كاركنان پيشنهاددهنده ، يك فرم ثبت سابقه مشاركت كاركنان (شماره فرم 1-3) با درج مشخصات پيشنهاد دهنده و شرح پيشنهاد ، تهيه و در دبيرخانه نگهداري ميشود.

4.1.4. اعلام وصول پيشنهاد

پس از ثبت ، بررسي و طبقه بندي پيشنهاد واصله ، دبيرخانه نظام پيشنهادات فرم اعلاميه وصول پيشنهاد (شماره 1-4) را تكميل و به پيشنهاددهنده ارسال مينمايد.

4.1.5. بررسي اوليه پيشنهادات

شوراي بررسي پيشنهادات با توجه به مقررات و ضوابط آيين نامه اجرايي و در چارچوب اختيارات خود نسبت به بررسي اوليه پيشنهاد اقدام مينمايد. در بررسي اوليه امكان دارد كه پيشنهاد مطروحه در همان ابتدا نياز به كارشناسي نداشته و مغاير با مقررات و ضوابط آيين نامه تشخيص داده شود . در اين صورت پيشنهاد مردود اعلام ميگردد . از طرف ديگر در صورت تشخيص اعضاء شورا مبني بر نياز كارشناسي با توجه به ماهيت و نوع پيشنهاد در جلسه شورا ، كارشناس يا كارشناسان ارزيابي انتخاب ميشود و براي بررسي پيشنهاد از فرم شماره (1-5)  استفاده ميگردد.

4.1.6. ارسال پيشنهاد جهت كارشناسي

دبير نظام پيشنهادات بر اساس فرم تكميل شده (شماره 1-6) پيشنهاد ارائه شده را جهت كارشناسي به گروه كارشناسان يا كارشناس تعيين شده ارسال مينمايد. با تاييد شوراي نظام پيشنهادات ميتوان براي ارزيابي از كارشناسان خارج از شركت استفاده كرد . ليكن در همه حال استفاده از متخصصان و كارشناسان داخل شركت در اولويت مي باشد.

 

.4.3تذكر: كليه پيشنهادها به غير از موارد زيرقابل قبول مي‎باشد:

1-پيشنهاد‎هاي تكراري كه همانند آنها قبلاً‌ ارائه شده باشد.

2-پيشنهادهايي كه تنها به ذكر و توضيح مشكل پرداخته و راه‎كاري همراه ندارد.

3-پيشنهادهايي كه در زمان دريافت در دستور كار دستگاه قرار داشته باشد.

4–شرايط اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي شركت امكان اجراي پيشنهاد را ندهد.

5-پشنهادهايي كه برخلاف قوانين و مقررات شركت باشند.

6-پيشنهادهايي كه كلي گويي باشند و راهكارمشخصي را ارائه نكرده باشند

7-پيشنهادهايي كه در حيطه اختيار شركت نباشند.

8- پيشنهادهايي كه صرفاً بيان اشكال و يا درحد درخواست انجام كار باشد.

9-پيشنهادهاي اداري كه موضوع اختلاف ياگله و شكايت از قسمت يا فردي باشند.

10-پيشنهادهايي كه باعث محدود شدن منافعكاركنان و يا مشتريان شوند.

11-پيشنهادهايي كه مبهم باشند.

.4.4 زمينه‎هاي پيشنهاد

ارائه پيشنهاد توسط كاركنان مي‎تواند در تمامي زمينه‎هاي، تخصصي، اختصاصي و عمومي دستگاه و در جهت بهسازي و اصلاح نظامها و فعاليتهاي دستگاه باشد و در چارچوب نظام اداري نيز پيشنهادها مي‎بايست مرتبط با «برنامه تحول در نظام اداري» مطرح و ارائه گردد.

دامنه امتيازها :كاركنان دستگاه مي‎توانند در زمينه‎هاي مذكور و زيرمجموعه‎هاي مباحث آن كه با وظايف و هدفهاي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها سازگار باشند پيشنهادهاي خود را طرح و ارائه نمايند. در صورتيكه به تشخيص مراجع ذيربط نتايج در حد مورد انتظار از آنها منتج شودطبق جدول زير به پيشنهاد آنان حداقل و حداكثر امتياز تعلق مي‎گيرد .

دامنه امتيازها :كاركنان دستگاه مي‎توانند در زمينه‎هاي مذكور و زيرمجموعه‎هاي مباحث آن كه با وظايف و هدفهاي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها سازگار باشند پيشنهادهاي خود را طرح و ارائه نمايند. در صورتيكه به تشخيص مراجع ذيربط نتايج در حد مورد انتظار از آنها منتج شودطبق جدول زير به پيشنهاد آنان حداقل و حداكثر امتياز تعلق مي‎گيرد .

 

.4.5مراحل اجرايي پيشنهاد :

1- پيشنهادها پس از وصول و بررسي اوليه توسط شوراي بررسي پيشنهادات در صورت واجد شرايط عمومي بودن براي بررسي به كارشناس متخصص ارائه مي‎گردد.

2ـ كارشناس متخصص پيشنهادها را بررسي كرده و نظر خود را درباره درستي و سودمندي پيشنهاد روي برگه‎هايي كه به اين منظور تهيه شده است منعكس نموده و بر اين اساس، پاداش پيشنهاد دهنده را با توجه به جدول امتيازها تعيين مي‎نمايند و براي تأييد نهايي به شوراي نظام پيشنهادات ذيربط ارسال مي‎نمايند.

3ـ گزارش كارشناس متخصص در شورا جهت تأييد و نيز تعيين ميزان امتيازات مقدماتي به بحث گذاشته مي‎شود.

4ـ پيشنهادهايي كه بعد از اظهار‎نظر كارشناس مورد تأييد شورا قرار مي‎گيرد بمنظور اظهارنظر كاربردي و قابليت اجرايي به واحد يا واحدهاي ذيربط ارسال مي‎گردد.

تذكر: آندسته از پيشنهادهايي كه مورد تأييد قرار نمي‎گيرند به طرق مقتضي و صرفاً به دليل توسعه امر مشاركت تقدير و مراتب به اطلاع پيشنهاد دهنده رسانده مي‎شود.

5ـ واحد يا واحدهاي ذيربط موظفند در ظرف زماني تعيين شده اظهارنظر مشورتي نمايند و نتيجه را بطور مستدل به شورا بررسي پيشنهادات ارسال دارند.

6ـ به پيشنهادهايي كه پس از اظهارنظر واحد مربوطه و تأييد كارشناس به تصويب شورا مي‎رسد متناسب با اهميت آنها طبق جدول يا جداولي آيين نامه جايزه يا پاداش تعلق مي‎گيرد، كه در مراسم عمومي و در حضور كاركنان اهداء مي‎شود.

7ـ پيشنهادهاي پذيرفته شده براي اجرا به واحد ذيربط ارسال مي‎گردد و شورا بطور مستقيم و يا از طريق كارشناسان متخصص نظام پذيرش به منظور اطلاع از چگونگي اجراء، و اخذ نتايج، موضوع را پيگيري مي‎نمايد.

8ـ پيشنهادات ارائه شده ، در صورتيكه منجر به تغييرات كمي و كيفي تعيين كننده‎اي در خدمات و فعاليتهاي دستگاه گردد از لحاظ امتيازات استخدامي و ارتقاء شغلي ( به ويژه مسير ارتقاء شغلي)

فرهنگ سازي و توصيه هاي اجرايي

نقش مديران مياني ، رؤساي ادارات وسرپرستان واحدها

مديران مياني ، رؤساي ادارات وسرپرستان واحدها به علت اينكه مستقيماً در تماس نزديك با كاركنان هستند، مي توانند نقش مهمي در راه گسترش فرهنگ واجراي نظام مشاركت ايفا كنند. آنها مي توانند كاركنان را تشويق به ارائه پيشنهاد كنند و در ارائه راه حلها به آنها كمك نمايند تا درراه تكميل برگه پيشنهاد همكاري نزديكي داشته باشند.  توجيه مسايل مي تواند براي كاركنان ، به شكلهاي زيرانجام پذيرد:

1 -  اساسنامه ، آئين نامه ها ، دستورالعملها وتغييرات نظام مشاركت را در اسرع وقت در اختيار كاركنان گذاشته وبه اطلاع همگان برسانند.

2- برپايي جلسات بحث وگفتگو وآشنايي با نظام مشاركت ، خصوصاٌبرپايي مكرر جلسات آزاد انديشي در مورد موضوعات مختلف سازمان .

3- شركت دادن كاركنان در كنفرانس ها وسمينارهاي علمي ، آموزشي ، پژوهشي وبازديدهاي موردي.

4-  ايجاد ارتباط از طريق دبيرخانه نظام مشاركت و شوراي مشاركت كاركنان با ديگر شركتها .

5-  ايجاد رقابت سالم در ارائه پيشنهادهاي بيشتر ومفيد تر توسط كاركنان واحدها.

6-تماس حضوري با كاركنان وتشويق آنان به مشاركت بيشتر ودر جريان گذاشتن آنان از آخرين نتايج واطلاعات مربوط به نظام مشاركت  و عملكرد شركت.

7-  استفاده از كاركنان علاقمند جهت اجراي پيشنهادهاي تصويب شده .

8-  معرفي بخشهايي ازشركت كه از آن بخشها، بيشترين وبرترين پيشنهادها دريافت شده است وتشويق مديران ، رؤسا وسرپرستان مربوطه به همراه با پيشنهاد دهندگان.

انتشارآمار ونتايج نظام مشاركت و پيشنهادهاي دريافت شده

ü                  انتشار آمار ونتايج پيشنهادها به صورت شش ماهه همراه با نام پيشنهاددهندگان ، موضوع پيشنها د و پاداش هاي تصويب شده مي تواند عامل مهمي براي تشويق كاركنان باشد.

ü                  انتخاب پيشنهاد دهنده ممتاز به طور شش ماهه وساليانه وانتشار نام برگزيدگان نيز از روشهاي جلب توجه كاركنان به نظام مشاركت وارائه پيشنهادها بيشتر وبهتر خواهدبود.

ü                  نصب يك تابلو در مدخل ورودي شركت وانتشار نتايج بصورت هفتگي يا ماهيانه اثر بسيارمثبت خواهدداشت.

ü                  استفاده از اينترنت و سايت جهت گسترش فرهنگ نظام مشاركت در سطح شركت  وكليه واحدهاي تابعه

توزيع پاداش ها وجوايز

Ø                  مي توان يك گردهمايي بزرگ هرشش ماهه يك بار با شركت كليه كاركنان ومديران شركت تشكيل داد وضمن سخنراني وبيان مزاياي نظام مشاركت پاداشهاي مربوطه جهت پيشنهاد دهندگان فردي وگروهي برتر ارزيابان برتر، اعضاي فعال شوراي ومديران واحدهاي برتر و... را اهداء نمود.

 

پيشنهاداها

پيشنهاد به فكر وانديشه اي گفته مي شود كه اگر به اجرا درآيد موجب تغيير وتحول مثبت ، حل يكي ازمسائل ، بهينه سازي امور ، اصلاح روشهاي موجود ودر نهايت افزايش بهره وري گردد.

تعريف پيشنهادهاي مشهود وغيرمشهود

پيشنهادهاي مشهود(كمي )پيشنهادهايي هستند كه صرفه جويي با مزاياي حاصل از اجراي آنها به سهولت قابل

محاسبه مي باشد. مانند صرفه جويي در مواد، كار، انرژي ، هزينه و...

پيشنهادهاي غيرمشهود(كيفي ) پيشنهادهايي هستند كه صرفه جويي ومزاياي حاصل از اجراي آنها به آساني قابل محاسبه نباشد. مانند: بهبود شرايط ايمني ، بهبود روشهاي كار، حفظ محيط زيست وتوسعه پايدار، بهبود كيفيت ارائه خدمات ، بهبود روابط انساني و..

 پيشنهاد دهندگان

كليه كاركنان شركت آب و فاضلاب استان بوشهر بصورت انفرادي ويا گروههاي كيفيت و واحدهاي تحت پوشش  شركت در سراسر استان ، كاركنان وافراد بازنشسته شركت  ، مشتريان وارباب رجوع، همچنين شركتها ومؤسسات طرف قرارداد از جمله منابع ارائه دهنده پيشنهاد به شورا نظام پيشنهادات خواهندبود.

·                    سرپرستان واحدها و رؤساي قسمتها مي توانند مسايل وموضوعاتي را كه در محدوده قسمت آنان وجود دارد ، بين كاركنان همان قسمت مطرح كنند ودر جهت رفع آن مسائل نظرات وپيشنهادات آنان را جويا شوند.

پيشنهادهاي گروههاي كيفيت وبهره وري وپيشنهادهاي دسته جمعي

كاركنان مي توانند براي بررسي مسايل وامور جاري واحد ويا قسمت خود گروههايي تشكيل دهند . اين گروهها براي پيدا كردن راه حلهاي بهتر وعملكرد مطلوب تر ، فكر وانديشه خودرا به كار انداخته وآنچه را كه در پايان به عنوان بهترين راه حل به نظرشان مي رسد، به صورت يك پيشنهاد گروهي يا دسته جمعي ارائه دهند.

·                    براي تشويق كاركنان به تشكيل اين گروهها وتوسعه وترويج آنها ، مديران ومسئولان براي پيشنهادهاي گروهي ودسته جمعي بيش از سايرانواع پيشنهادها ارج وبها قائل خواهندشد.

پيشنهادهاي فردي

كاركنان مي توانند كارهايي را كه روزانه انجام مي دهند با دقت وكنجكاوي مورد بررسي قراردهند واگر راه بهتري براي انجام آن كار يافتند، ويا به نظرشان رسيد كه مي تواند تغييراتي در گردش كار، فرآيند ها ومواد مصرفي مي تواند مفيد وسازنده ايجاد نمايد ، پيشنهاد خود را بر روي برگه (فرم ) پيشنهاد نوشته وبه دبيرخانه نظام پيشنهادات تسليم كنند.

ü                  ممكن است مشكلي به نظر يكي از كاركنان برسد ، ولي راه حل آن را نداند ، با اين وجود بهتراست نظر خودرا به صورت پيشنهاد ارائه دهد تا قسمتهاي مختلف شركت بتوانند راه حل آن را پيدا كنند . مهم آن است كه هركس پيشنهادي به نظرش مي رسد وفكرمي كند كه موجب بهبود گردش كارواحد مي شودارائه دهد.

ü                     بسياري از پيشنهادها غالباً بصورت شفاهي توسط افراد به سرپرستان واحدها و مديران مربوطه ارائه شده ولي تاكنون عمل نشده است. در صورتي كه اين پيشنهادها مفيد وقابل قبول تشخيص داده شوندلازم است قبل از هرگونه اجرا عملي ، از پيشنهاد دهندگان خواسته شود پيشنهاد خودرا به صورت كتبي و بر روي برگه پيشنهاد ارائه دهند تا هم قابل رسيدگي باشد وهم پاداش به آن تعلق گيرد.

پيشنهاد رسيده خارج از سازمان

پيشنهادها ممكن است خارج از شركت ، منجمله از ارباب رجوع ، پيمانكاران شركت ويا واحدهاي طرف قرارداد شركت و غيره دريافت شود.اين گونه پيشنهادها نيز جهت بررسي واتخاذ تصميم به شوراي پيشنهادات ارائه ومورد بررسي قرار مي گيرد .

 پيشنهادهاي تكراري

درصورتي كه درمورد يك موضوع معين ، دو يا چند پيشنهاد مشابه رسيده باشد كه موضوع وراه حل ارائه شده درهمه آنها يكي باشد، دراين صورت پيشنهادهايي كه ديرتر ثبت گرديده اند تكراري تلقي مي شوند.

 

قدرداني و تشكر

تعيين امتياز و پرداخت پاداش و جايزه پيشنهادها:امتياز هر پيشنهاد پذيرفته شده از سوي كميته تخصصي براساس دامنه امتيازها و ميزان پاداش تعيين و پس از تأييد شوراي شوراي نظام پيشنهادات با توجه به اعتبارات موجود مشخص مي‎گردد.

شيوه تعيين امتياز پيشنهادها :از آنجايي كه مزاياي پيشنهادات غير مشهود ( كيفي) قابليت محاسبه مستقيم ندارد و نميتوان درآمد حاصل از آنها را بصورت واقعي برآورد و يا محاسبه كرد ، كارشناس ارزيابي براساس نوع مزاياي پيشنهاد كيفي و با توجه به دامنه امتيازات متعلقه فرم امتياز دهي جدول الف را تكميل كرده و در جلسه شوراي بررسي پيشنهادات ، اعضاء پس از بررسي امتياز نهايي را تعيين مينمايد.

نوع پيشنهاد

هيچ

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

A بهبود كيفيت مستمر

0

2

4

6

10

B تسهيل در كار

0

2

4

6

10

C ابداعات و تغييرات بنيادي

0

2

4

6

10

D بهبود شرايط كار و روابط انساني

0

2

4

6

10

E طرح تكريم ارباب رجوع

0

2

4

6

10

R=A+B+C+D+E

جدول الف

ميزان ناخالص پاداش پيشنهادات كيفي

دسته بندي پيشنهاد

ميزان ناخالص پاداش

امتياز متعلقه

طرح كيفي با اثر كم

50000

2<R<14

طرح كيفي با متوسط

100000

15<R<26

طرح كيفي با اثر زياد

250000

27<R<34

طرح كيفي با اثر خيلي زياد

500000

35<R<50

جدول ب

براي تعيين پاداش قابل پرداخت به هر پيشنهاد ضرايب مربوط به ارتباط شغلي F)) و فردي يا گروهي بودن پيشنهاد(G) در ميزان ناخالص پاداش (از جدول ب )ضرب ميگردد.

 

ضرايب ارتباط شغلي (F) و فردي يا گروهي بودن پيشنهاد (G) از جدول ج بدست مي آيد.

نوع ضريب

مقدار ضريب

 

ضريب ارتباط شغلي F

ارتباط كم

ارتباط مستقيم

ارتباط زياد

ارتباط خيلي زياد

1/5

1

8/.

5/.

ضريب فردي يا گروهي

دو نفر

سه نفر

چهار نفر

پنج نفر به بالا

1/4

1/6

1/8

2

در مورد پيشنهادهاي فردي (يك نفر)ضريب G معادل يك ميباشد.جدول( ج)

امتياز دهي و تعيين پاداشهاي كمي:

ميزان سود يا صرفه جويي حاصله از اجراي پيشنهادات

امتياز

كمتر از 500000  ريال

 5     امتياز

از 500000 3000000  ريال

15     امتياز

از 3000000  تا 6000000 ريال

25     امتياز

از 6000000  تا 10000000 ريال

35     امتياز

از 10000000  تا 50000000 ريال

60     امتياز

از 50000000 ريال به بالا

 100     امتياز

جدول (د)

ضرايب مربوط به ارتباط شغلي و فردي يا گروهي بودن پيشنهاد ، در فرم مربوطه در نظر گرفته شده است و پيشنهاد هاي كمي با اعمال اين ضرايب تعيين مي گردد. در ضمن به ازاي هر امتياز كسب شده مبلغ 10000 ريال اختصاص داده ميشود.

½ پاداش پيشنهادهاي مصوب بالافاصله پس از تصويب پيشنهاد توسط شورا پرداخت و مابقي ½ آن پس از كسب نتيجه اجراي پيشنهاد به پيشنهاد دهنده پرداخت ميگردد.

شيوه تعيين امتياز كارشناس ارزيابي:

ميزان امتياز هر بررسي كارشناسي از سوي يك يا چند كارشناس به شرح جدول زير محاسبه ميگردد.

ضريب ريالي* (دقت بررسي+ سرعت بررسي+ درجه تخصصي بودن كار بررسي)

شيوه تعيين ميزان پاداش كارشناس /كارشناسان بر اساس جدول زير ميباشد.

 

معيار امتياز دهي

ميزان امتياز

حداقل

حداكثر

درجه تخصصي بودن كار بررسي

30

300

سرعت در كار بررسي

10

30

دقت در كار بررسي

20

50

ضريب ريالي پاداش كارشناسان و مجريان در سال اول 1000 ريال ميباشد. سهم پاداش هر كارشناس در مورد ارزيابي هايي كه توسط بيش از يك كارشناس انجام ميگيرد ، ميتوان به دو شكل صورت پذيرد:

ü        كل پاداش بصورت مساوي تقسيم گردد.

ü        به نسبت ساعات صرف شده توسط هركارشناس تعيين گردد.

شيوه تعيين امتياز مجري پيشنهاد

ü        ميزان امتياز اجراي كنندگان پيشنهادات پذيرفته شده به شرح جدول زير ميباشد.

معيار ارزيابي

ميزان امتياز

حداقل

حداكثر

درجه تخصصي بودن كار

40

300

سرعت در اجرا

10

40

دقت در اجرا

20

100

خلاقيت و ابتكار در اجرا

20